Foreningens navn og hjemsted

§ 1
Foreningens navn er Erhvervssammenslutningen – en sammenslutning for erhvervsvirksomheder i Glostrup, Brøndby, Vallensbæk og Albertslund Kommuner. Foreningens hjemsted er Glostrup.

Foreningens formål

§ 2
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle lokale fællesanliggender over for kommunale, amtskommunale og regionale myndigheder, og at medvirke til at fremme erhvervslivets vilkår i området.

Medlemmerne

§ 3
Som medlemmer af foreningen kan optages enkeltpersoner, virksomheder eller institutioner, som enten:

§ 4
Indmeldelse skal ske skriftligt ved udfyldelse af optagelsesformular, hvorefter bestyrelsen tager beslutning om vedkommendes optagelse og bekræfter denne. Såfremt bestyrelsen afviser optagelse i foreningen af et medlem ifølge § 3, kan en beslutning herom indankes for generalforsamlingen af mindst 5 medlemmer af foreningen. Generalforsamlingens beslutninger, der sker ved simpelt stemmeflertal, er i så tilfælde afgørende og kan ikke gøres til genstand for retslig afgørelse.

§ 5
Indskudsbeløb for nye medlemmer samt det årlige kontingent, gældende for det efterfølgende kalenderår, indstilles hvert år af bestyrelsen til generalforsamlingens godkendelse.

§ 6
Kontingentet opkræves i januar måned.
Såfremt et medlem trods påkrav ikke har betalt senest 1. april, kan vedkommende slettes af foreningen og kan ikke optages igen, før restancen er betalt.

§ 7
Udmeldelse af foreningen kan kun finde sted med 3 måneders varsel til en 1. januar og skal ske skriftligt til foreningens sekretariat.
Såfremt et medlem ikke længere opfylder de i § 3 fastsatte betingelser for optagelse i foreningen, udtræder vedkommende af denne.

§ 8
Såfremt et medlem bevisligt modarbejder foreningen og dens interesser, er bestyrelsen berettiget til at ekskludere vedkommende medlem. Medlemmet har dog ret til at indanke en sådan beslutning for den førstkommende ordinære generalforsamling og har endvidere ret til at deltage i denne generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion afgøres af generalforsamlingen ved almindelig flertalsafstemning.

§ 9
Et medlem, der udtræder af foreningen i henhold til § 7, såvel som medlemmer der slettes af foreningen i henhold til § 6, eller ekskluderes af foreningen i henhold til § 8, mister ethvert krav på foreningen og dens midler.

Bestyrelsen

§ 10
Bestyrelsen, der er ulønnet, består af mindst 5 og højst 8 medlemmer.
Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær. Valg til bestyrelsen finder sted på den ordinære generalforsamling. Der vælges fire medlemmer i lige år og fire medlemmer i ulige år, og alle medlemmer vælges for 2 år.
Genvalg kan finde sted.
Generalforsamlingen kan vælge op til 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges for 1 år af gangen. Suppleanterne vælges som henholdsvis 1. og 2. suppleant.
Udtræder i årets løb et medlem af bestyrelsen, indtræder 1. suppleanten på det udtrådte medlems plads. Udtræder yderligere et medlem, indtræder 2. suppleanten tilsvarende. Udtræder der herudover medlemmer af bestyrelsen, kan denne supplere sig selv indtil næste ordinære generalforsamling.
Afgår revisor i løbet af året kan bestyrelsen udpege en revisor indtil næste revisorvalg.

§ 11
Bestyrelsen varetager foreningens ledelse.
Mødereferat af samtlige møder fremsendes til bestyrelsens medlemmer og eventuelle suppleanter, og indgår i en forhandlingsprotokol, der godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, som formanden finder det nødvendigt, eller når 2 af bestyrelsens medlemmer fremsætter fordring herom for formanden eller næstformanden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede.
I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp både til varetagelse af foreningens daglige drift og til løsning af særlige opgaver.
Bestyrelsen foretager indstilling af repræsentanter for Erhvervssammenslutningen til diverse offentlige udvalg, kommissioner og nævn.

§ 12
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et medlem af bestyrelsen eller af dem, som bestyrelsen dertil måtte bemyndige.
Ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

Generalforsamlinger

§ 13
Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

§ 14
Generalforsamlingen er enten ordinær eller ekstraordinær.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes:

§ 15
Enhver generalforsamling indvarsles 14 dage forud ved afsendelse af brev med dagsorden til hvert enkelt medlem.

§ 16
Forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling må fremsendes skriftligt til foreningens kontor senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 17
Ethvert almindeligt medlem har en stemme på generalforsamlingen.

§ 18
De på en generalforsamling behandlede spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed. Lige mange stemmer for og imod er forkastelse.

§ 19
Beslutning om ændring af vedtægterne eller om foreningens opløsning kræver, at mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret, og at vedtagelsen sker med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkalder bestyrelsen inden 4 uger en ny, ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedtægtsændringer eller opløsningen kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte.

Regnskabsførelse og revision

§ 20
Foreningens regnskab føres af kassereren eller under kassererens tilsyn af den, som bestyrelsen dertil måtte bemyndige, og i en af bestyrelsen godkendt form.
Foreningens midler skal placeres bedst muligt.

§ 21
Til enhver udbetaling kræves, at regningen er attesteret af formanden eller af den, som bestyrelsen dertil måtte bemyndige.

§ 22
Foreningens regnskabsår er kalenderåret, første regnskabsår fra stiftelse til 31.12.2001.
Ved årets udgang udarbejdes der et driftsregnskab og en statusopgørelse, der underskrives af kassereren og tilstilles den af generalforsamlingen valgte revisor inden den 1. april. Revisionen skal være tilendebragt senest den 1. maj.

§ 23
Revisionen af foreningens regnskaber foretages af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

§ 24
I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om, hvorledes der skal disponeres over foreningens midler.