Covid-19: Orientering om ansættelsesret

Advodan har forfattet en kort praktisk orientering omkring ansættelsesret til alle virksomheder og lønmodtagere vedrørende Corona-situationen, som vi kender den 16. marts 2020.

Ansættelsesretlig orientering 1
Vedr. tiltag til afbødning af følgerne af COVID-19

Der iværksættes løbende tiltag til afbødning af følgerne af COVID-19. Nærværende orientering har fokus på tiltag af relevans for arbejdsgivere og lønmodtagere.

Betalingsfristerne for AM-bidrag og A-skat (og moms) udskydes midlertidigt, således at virksomhedernes forlænges midlertidigt for 3 månedlige rater – for april, maj og juni – med 4 måneder.

Ændringen vedr. AM-bidrag og A-skat får første gang virkning for store virksom-heders betalingsfrist fra den 30. april 2020 og for små og mellemstore virksom-heders betalingsfrist den 11. maj 2020.

Eksempel: En restaurant med 15 medarbejdere, der hver har en gennemsnitlig bruttomånedsløn på ca. 25.000 kr., afregner samlet set AM-bidrag og A-skat på ca. 135.000 kr. månedligt. Dermed vil forslaget medføre, at afregning af inde-holdt AM-bidrag og A- skat på ca. 135.000 kr. månedligt udskydes med 4 måne-der for april-, maj- og juni-raterne. Det giver en likviditetsforbedring på ca. 400.000 kr. (135.000 kr. pr. måned i 3 måneder) i 4 måneder.

Der ydes sygedagpengerefusion fra dag ét, når medarbejdere er syge af COVID-19 eller i karantæne. Der lægges således op til, at sygedagpengesystemets ar-bejdsgiverperiode suspenderes. Der ydes refusion til arbejdsgivere for udbetalt løn og sygedagpenge i de første 30 dage (arbejdsgiverperioden).
Derudover kan selvstændigt erhvervsdrivende få sygedagpenge fra første fraværsdag i stedet for efter den almindelige ”egenperiode” på 2 uger.

For personer sygemeldt af andre grunde end COVID-19 gælder de almindelige regler fortsat. Dvs. at arbejdsgiveren som hovedregel har pligt til at afholde alle udgifter til løn under sygdom eller til sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, og at en ikke-forsikret selvstændig først har ret til sygedagpenge efter 2 ugers sygdom.
Ordningen er midlertidig og skal gælde fra 27. februar 2020 til 1. januar 2021.

Den eksisterende ordning med arbejdsfordeling gøres mere fleksibel, således at virksomheder kan sætte medarbejdere ned i tid i en midlertidig periode, hvor medarbejderne kan få supplerende dagpenge. Ordningen har til formål at undgå afskedigelser af medarbejdere.

En arbejdsfordeling kan fremover igangsættes, så snart den er anmeldt til job-centret. Dermed suspenderes det nuværende krav om, at en arbejdsfordeling skal anmeldes til jobcentret senest en uge før den kan træde i kraft. Samtidig bli-ver det muligt for virksomhederne at skifte mellem typerne af arbejdsfordeling, når en cyklus i arbejdsfordelingen er afsluttet.

Et medlem af en a-kasse, der er omfattet af en anmeldt arbejdsfordelingsordning, kan således under en række betingelser få supplerende dagpenge for de dage, hvor pågældende ikke arbejder.

Arbejdsfordelingen skal være etableret i henhold til en kollektiv overenskomst, eller en kollektiv aftale på den berørte virksomhed.
Arbejdstiden skal være nedsat med mindst 2 hele dage pr. uge eller med 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed. Fordelingen kan dog også være tilret-telagt med 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed eller med 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed.

Der er en række krav/vilkår, som det er vigtigt at være opmærksom på, blandt andet skal alle medarbejdere tiltræde aftalen (hvis blot én medarbejder afviser, kan aftalen ikke etableres). Endvidere skal den omfatte alle medarbejdere i virk-somheden, afdelingen eller produktionsenheden. Omfattede medarbejdere kan som modstykke opsige deres stilling med dags varsel, så de har mulighed for at tage andet arbejde med en højere arbejdstid. Derudover kan der ikke ske opsi-gelse fra arbejdsgivers side med henvisning til arbejdsmangel, så længe arbejds-fordelingen kører.

Visse overenskomster indeholder allerede regler om arbejdsfordeling, som i givet fald følges med de nu foreslåede justeringer. Hvis der arbejdes indenfor en overenskomst, som ikke allerede indeholder regler om arbejdsfordeling, kontaktes og indgås aftale med den lokale afdeling i fagforeningen. Udenfor overenskomst etableres ordningen via en lokal aftale.

Inden for hotel- og restaurationsbranchen får virksomheder omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F (Privat Service, Hotel og Restauration) mulighed for med omgående varsel, helt eller delvist, at hjemsende medarbejdere omfattet af overenskomsten som følge af ændringer af drifts-forhold forårsaget af coronavirus. Overenskomstparterne er enige om, at der er tale om force majeure.

Under hjemsendelsen vil medarbejderne ikke modtage løn fra virksomheden for de timer, som de er hjemsendt. Undtaget er elever, som modtager fuld løn. Det er en forudsætning for hjemsendelserne, at virksomheden forsøger at begrænse disse mest muligt samt (gen)indkalder medarbejderne på arbejde, så snart situationen er normaliseret. Medarbejderne kan under en hjemsendelse opsige deres stilling uden varsel, hvis de tilbydes anden beskæftigelse. Aftalen gælder foreløbig frem til 29. marts 2020, hvorefter parterne vil sætte sig sammen og drøfte en eventuel forlængelse. Aftalen er alene gældende for medlemmer af HORESTA Arbejdsgiverforening.

Derudover minder vi om de muligheder, som allerede findes i ferieloven, for at varsle ferieafholdelse.
Ferieloven åbner blandt andet mulighed for, hvor driftsmæssige hensyn gør det ønskeligt, at fravige udgangspunktet om at restferie skal gives i sammenhæng af mindst 5 dages varighed. Feriedagene kan således lægges enkeltvis og de kan lægges uden for ferieperioden.
Hvor upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt, kan arbejdsgiver endvidere ændre tidligere fastsat/aftalt ferie, mod erstatning af eventuelt økonomisk tab som følge af ændringen.

Senest har regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået en trepartsaftale vedrørende lønkompensation. Der er indgået en trepartsaftale om en lønmodtagerpakke, der skal holde hånden under danske arbejdspladser og sikre, at løn-modtagerne får løn som normalt.
Aftalen omfatter både organiserede og ikke-organiserede virksomheder, og den er uafhængig af medlemskab af evt. A-kasse.

Virksomheder, der står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben, eller mere end 50 ansatte, kan få lønkompensation. Løn-kompensationen fra staten udgør 75 % af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kr., hvis virksomheden vælger at hjemsende medarbejderne i stedet for at afskedige dem.

For timelønnede medarbejdere kan lønkompensationen udgøre 90 %, dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned. Virksomheden kan højest få lønkompensation i 3 måneder regnet fra den 9. marts og frem til den 9. juni.

Til gengæld er det et krav til den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, at vedkommende anvender 5 dage af egen ferie og/eller afspadsering i tilknytning til kompensationsperioden. Hvis medarbejderen ikke har ferie eller afspadsering svarende til 5 dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår.


De medarbejdere, der bliver omfattet af ordningen, skal sendes hjem og må ikke arbejde. Det betyder også, at ordningen alene kan anvendes fremadrettet for medarbejdere, der har været på arbejde siden 9. marts og frem til den dag, hvor de hjemsendes eller blev hjemsendt.

Det er endvidere en betingelse for anvendelsen af ordningen, at virksomheden indtil 9. juni ikke afskediger (nogen) ansatte (overhovedet) som følge af økonomiske årsager. Det er virksomheden selv som skal oplyse om antallet af medarbejdere, som ellers ville skulle have været afskediget som følge af situationen, og medarbejdernes CPR-nr. skal registreres i ansøgningsproceduren.

Vi anbefaler, at virksomheder udarbejder et ”hjemsendelsesbrev” til de omfatte-de medarbejdere, hvoraf vilkårene fremgår, herunder at medarbejderen ikke må arbejde og skal afholde de fem feriedage m.v.

Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virk.dk. Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage de første ansøgninger medio uge 13 (25. marts 2020) og begynde at udbetale de første lønkompensationer ugen efter.

Vi anbefaler endelig, at man inddrager virksomhedens revisor i forhold til at sikre den nødvendige dokumentation for at kunne opnå kompensationen.

Nærværende orientering er udarbejdet på et tidspunkt, hvor den fulde rækkevidde af lovforslag, udmøntninger, EU-godkendelse m.v. ikke nødvendigvis er kendt.

Advodan Glostrup

Udgivet d. 17. marts 2020